Ista-doprimometer-en-warmteberekening.jouwweb.nl

Ons verslag na de inwerkingstelling van de warmtemeting middels Doprimometers.

 

Verzameling en verwerking van gegevens door:

Han Schneider (Bunthof 170) en Bas Verbiest (Bunthof 172) 

 1. Inleiding                                                                    
 2. Onze doelstelling was:   “Proberen een verklaring te vinden voor de “omrekenfactoren” en de “reductie” in wooncomplex Bunthof.”                                         
 3. Gedurende ons onderzoek voelden wij ons genoodzaakt steeds onze doelen bij te stellen.
 4. Daar kwam de volgende vraagstelling uit: “Geldt hetzelfde voor wooncomplex Groeshof?”   
 5. Uit het antwoord volgde de noodzaak: “Een inventarisatie te maken van alle klachten en opmerkingen die ons bereikten.”

 6. De 2e doelstelling werd daarom: “Aantonen dat er op de specificatie vreemde bewerkingen voorkomen.” 

 7. De conclusie was: “Vraagtekens zetten bij de verdeling van de warmtekosten over alle aparte woningen in Bunthof en Groeshof.


 • Inleiding:  Bunthof en Groeshof

Het onderzoek betreft twee flats. Een eeneiige tweeling, met gelijke cellen dus.

Ieder 182 woningen.    15 bouwlagen waarvan 13 woonlagen.

De onderste twee zijn bergingen voor de bewoners. In de tweede bouwlaag zijn verschillende leidingstelsels aangebracht, o.m. voor de verwarming.

Kortweg, het zijn identieke flats, waarop verschillende grootheden zijn losgelaten door een  organisatie die Energy Service verleent.

De bewoners van Bunthof en Groeshof werd in 2003 meegedeeld, dat er nieuwe digitale warmtemeters zouden worden gemonteerd. Daarmee zou een rechtvaardiger verdeling van de warmtekosten verkregen worden. Alle bewoners konden dat waarderen, omdat de oude vloeistofmeters van buitenaf te beïnvloeden waren of werden.

 Na een jaar gebruik werden veel bewoners geconfronteerd met een hoge energierekening vooral tengevolge van de gestegen warmtekosten die waren vastgelegd in een specificatie.

De gebruikte fenomenen “omrekenfactor” en “reductie” deden vragen oprijzen

Daarop hebben enige bewoners zichzelf tot doel gesteld te proberen daar enige helderheid over te verkrijgen. Medewerking van de overige bewoners werd gevraagd. Zij stelden hun “specificatie van Viterra” ter beschikking en gaven klachten door.

De respons was groot, want 65 bewoners van Bunthof en 46 van Groeshof lieten van zich horen. 114 van de 364 is 31 %.

Bestudering van specificaties èn klachtenmeldingen deed echter nieuwe vragen ontstaan.

 


 

 

 • Doelstelling :

“Proberen een verklaring te vinden voor

de “omrekenfactoren” en de “reductie”

in wooncomplex Bunthof.”

Bij het plaatsen van de warmtemeter “doprimo II” is aan de bewoners een folder uitgereikt. Deze folder had een leuke naam: “Energiebesparen door METEN.”

Bij het hoofdstukje “Meterstanden omrekenen naar warmteverbruiken” staat:  “niet alle radiatoren in uw complex zijn even groot en geven dus ook niet dezelfde hoeveelheid warmte af.”  Vandaar de correctie middels een “omrekenfactor”. Een voorbeeld: “omrekenfactor” van de halradiator is 0,15. De “omrekenfactor” van de woonkamerradiator is 0,95.”

We hebben dit, voor zover het ons mogelijk was, voor de woonkamerradiatoren op papier gezet. (zie de hierna volgende bijlage, zwarte getallen). Wat blijkt?

De laagste is 1,6000 en de hoogste is 3,2000.

Ver boven de aangekondigde 0,95

In onze protestbrief is hierover om uitleg gevraagd, maar die is niet gegeven.

Eén voorbeeldje slechts, voor de hal radiator: 0,15 is aangekondigd, 0,6 is gehanteerd.

4x zo hoog dus.

Verder vermeldt de folder: “Woningen kunnen (warmte-technisch gezien) ongunstig gelegen zijn.”……”in die situaties kunnen wij reducties toepassen.” Er worden hier geen voorbeelden in % gegeven.

Op de specificaties blijkt:         -1e  woonlaag krijgt 38% reductie,

                                                      -13e woonlaag krijgt 20% reductie,

                                                      -  hoekwoningen krijgen 30% reductie,

                                                      -  2 hoekwoningen 13e krijgen 41% reductie,

                                                      -  alle andere woningen krijgen geen reductie

Waaraan dit (warmte-technisch gezien) ligt, is vooralsnog een raadsel.

(Zie ook (achter *) het “warme-pijpen-verhaal” bij “De Noodzaak” en “Conclusie”, 

pag.7  2e alinea en pag. 10,  2e alinea.)

Om nu even een link te leggen tussen “omrekenfactor” en “reductie”:

De stand van de meter op de woonkamerradiator in b.v. Bunthof 172 wordt eerst met omrekenfactor 3,0750 vermenigvuldigd (= ruim 200% verhoging) om er dan later 20% reductie op te verlenen.

of

De stand van de meter op de woonkamerradiator in b.v. Bunthof 11 wordt eerst met omrekenfactor 1,6000 vermenigvuldigd (= 60% verhoging) om er dan later 31% reductie op te verlenen.

We hebben dus wel getracht een verklaring te vinden voor de “omrekenfactoren” en de “reductie”

in wooncomplex Bunthof, maar daarin zijn we voorlopig niet geslaagd.

 


 

 

 • Vraagstelling :

 “Geldt hetzelfde voor wooncomplex Groeshof.”

Bij de verwerking van de Groeshof-specificaties is het volgende geconstateerd.

Ook hier zijn “omrekenfactoren” toegepast. Tot onze grote verbazing echter van een andere waarde dan in de Bunthof. Terwijl het toch gelijkwaardige wooncomplexen zijn!

Per radiator is hier de “omrekenfactor” lager.

Voorbeeld:         De stand van de meter op de woonkamerradiator in b.v. Bunthof 132 wordt met omrekenfactor 2,9500 vermenigvuldigd.

De stand van de meter op de woonkamerradiator in b.v. Groeshof 132 wordt met omrekenfactor 2,5750 vermenigvuldigd.

Later wordt wel voor alle woningen gelijke “reductie” verleend.

In de hierna liggende bijlage 4a  hebben we alle ons bekende “omrekenfactoren” van beide complexen in 1 schema verwerkt. (zwarte getallen voor Bunthof, rode getallen voor Groeshof) Zie hier.

Elke woning in zowel Groeshof als Bunthof heeft 3 slaapkamers.

In heel veel woningen geldt voor de 3 meters eenzelfde “omrekenfactor”, (verschilt overigens per woning).

Hoe kan het dan zijn, dat er soms per woning 2 verschillende factoren worden gebruikt?

Ook hier geldt: We hebben dus wel geprobeerd een verklaring te vinden voor de “omrekenfactoren” en de “reductie” in wooncomplex Groeshof, maar ook daarin zijn we voorlopig niet geslaagd.   

Het verschil tussen de berekeningen voor Groeshof en Bunthof blijft helemaal een raadsel.

 


 

 

 • De noodzaak : 

“Een inventarisatie te maken

van alle klachten en opmerkingen

die ons bereikten.” 

 • De hoge “kosten meting”: € 49,42 voor 5 minuten binnen in de woning zijn. 
 • “Diverse kosten”: €14,48 voor de Groeshof en € 13,95 voor de Bunthof. Waarvoor zijn die kosten en wat is de reden voor dit verschil? 
 • Bij sommige bewoners wordt een ander vloeroppervlak gehanteerd. De woning krimpt toch niet. 
 • “Het vastrecht”: In de Groeshof wordt een bedrag genoteerd van € 4380,82, in de Bunthof een bedrag van € 2501,32   Vanwaar dit verschil?

Daarnaast is het vastrecht i.v.m. het vorig stookseizoen aanzienlijk gestegen!

In de Bunthof van € 1708,47 naar € 2501,32 een stijging van 46 %

                              In de Groeshof van € 1708,47 naar € 4380,82 is een stijging van  156 % 

 • De gasprijs 2002/2003 Groeshof: € 74.465,29 : 197.324  M3 = €  0,377… per M3
 • De gasprijs 2002/2003  Bunthof:  € 61.537,23 : 162.858  M3 = €  0,377… per M3

Groeshofgas kost dus evenveel als Bunthofgas

De gasprijs 2003/2004 Groeshof: € 73.457,38 : 189.641  M3 = €  0,387… per M3

De gasprijs 2003/2004  Bunthof:  € 65.719,28 : 166.908  M3 = €  0,393… per M3

Groeshofgas is dus goedkoper dan Bunthofgas!

(met de “Groeshofprijs” hadden Bunthofbewoners  € 64.651,75 betaald!

D.w.z.: € 1067.53 minder. Gemiddeld per woning € 5,87 minder

Een groot deel van de bewoners moet aanzienlijk bijbetalen, terwijl het totale gasverbruik nauwelijks is toegenomen of zelfs is afgenomen!

Bunthof: 2003: 162.858 M3;     2004: 166.908 M3. meerverbruik  van 2,5 %

Groeshof 2003: 197.324 M3;    2004: 189.641 M3. is afname met 4 %! 

 • De meteropneming is oogmatig gebeurd, wat tot niet correcte aflezing heeft geleid. Een aantal opsommingen volgt hierna.(zie 2e doelstelling). Zijn de puntjes op de meters voor digitale meting? Zo ja waarom is daar geen gebruik van gemaakt? 
 • De gebruikte omrekenfactoren hebben tot onwaarschijnlijke verhoudingen geleid. Bewoners hebben daardoor tot 80 % meer gas gebruikt voor verwarming dan in de vorige jaren. De verhoudingen zijn volledig scheef getrokken in plaats rechtvaardiger zoals de vooropgezette bedoeling was. 
 • De gebruikte omrekenfactoren zijn verschillend van woning tot woning. Ja, zelfs verschillend van flat tot flat. Gelijke woningen in beide flats krijgen een verschillende omrekenfactor voor dezelfde radiator.( zie bijlage 4a)
 • De gebruikte factoren zijn anders dan genoemd in de folder. De daarbij gebruikte argumentatie gaat niet op voor deze flats. 
 • * Dat geldt ook voor de gebruikte reductie. Een voorbeeld: op de onderste verdieping wordt een reductie toegepast van 38 %. Deze woningen zijn gelegen op de 3e bouwlaag. Op 2e bouwlaag zijn bergingen gevestigd. Door die bergingen lopen de CV leidingen welke warmte afgeven en waarvoor alle bewoners betalen! Van een koude vloer is dan ook geen sprake. Daarnaast hebben alle lager gelegen woningen voordeel van de dikke stijgleiding voor de CV die warmte afgeeft waarvoor ook de andere bewoners moeten betalen. Doorgaans wordt in de lager gelegen woningen, tot op woonlaag zes/zeven niet in alle ruimtes gestookt en zeker minder omdat het altijd behaaglijk is. (Woorden van die bewoners!)  De bewoners van de hoogste, 13, woonlaag hebben geen stijgleiding, dus ook geen onbetaalde warmte! De daaronder gelegen woonlaag heeft nauwelijks voordeel van een ¾ inch stijgleiding, omdat de temperatuur inmiddels veel lager is dan op de 1e!
 • Daarnaast hebben de hoger gelegen woningen een hogere luchtcirculatie, dus warmteverlies, door de ligging direct onder de afzuiging! Lager gelegen woningen hebben daardoor het nadeel dat damp sneller aanslaat op de ramen. (Deze klacht is al jaren de woningstichting een doorn in het oog.) 
 • De toegepaste omrekenfactoren en de gevolgen staan ook in scheve verhouding tot de bij de bouw gehanteerde normen voor een gelijkwaardig wooncomfort. Die staan ook niet in verhouding als men de gebruikte verschillen tussen de hoogste (Bunthof 174 woonkamer 3,2000) en laagste (Groeshof  11 woonkamer  1,6000) met elkaar vergelijkt. 100% verschil

 


 

 

 

 • Welke persoonlijke klachten van bewoners zijn geuit?

 

 • Groeshof 32:  heeft geklaagd over foute overschrijving meter Woonkamer. 

 • Groeshof 45:  heeft geklaagd over de genoteerde stand op een slaapkamerradiator  die nooit gebruikt is.  
 • Groeshof 100: heeft aanmerking op de wijze van meting, omdat bij het aanbrengen van de meters in 2003 de monteurs wel een digitale liniaal gebruikten om te meten. Telefonisch contact gehad met 010 – 24 55 851 waarin beloofd werd dat hermeting zou plaatsvinden. 
 • Groeshof 132: twijfelt aan meting. Zou 2,5 % van alle eenheden in de flat gebruikt hebben. Gebeld met Nienke Nystad. Als buitenlander (Rus) niet serieus genomen. 
 • Groeshof 142: Viterra gebeld met verscheiden klachten zoals hiervoor verwoord. Kreeg onbevredigende antwoorden. Zoals: er is verschil in de bouw van de  beide flats, of de woning is veranderd waardoor hij kleiner is! 
 • Groeshof 152: zeer hoge rekening. Man teneinde raad. Waarom bij hogejaarafrekening geen voorstel tot termijnbetaling? 
 • Groeshof 179: Opnamebon geeft aan: alle meters op 0. Specificatie geeft aan: alle meters op 352. Dat is merkwaardig. 
 • Bunthof 15: deze bewoner kreeg telefonisch te horen: er wordt gedeeld door de “omrekenfactor”, niet vermenigvuldigd. 
 • Bunthof 84: schriftelijk geklaagd over de hoge kosten, zelfs indien de verwarmingniet gebruikt wordt. Reactie bleef uit.  
 • Bunthof 93: schriftelijk geklaagd over de hoge kosten, zelfs indien de verwarming niet gebruikt wordt. Reactie bleef uit.  
 • Bunthof 118: vraagt zich af waarom de meters niet centraal, in het midden, van de verwarming gemonteerd zijn. 
 • Bunthof 153: heeft schriftelijk bezwaar ingediend tegen de onwaarschijnlijk hoge kosten van de verwarming. Hoge kosten die in geen verhouding staan tot de maatschappelijke financiële ontwikkelingen.  
 • Bunthof 161: stelt vast dat er een groot verschil is in vastrecht. 
 • Bunthof 172: heeft  bezwaar tegen de hoge omrekenfactoren. 
 • Bunthof 175: bezwaar tegen de hoge factor in de woonkamer, terwijl er nieuwe radiatoren geplaatst zijn. 
 • Bunthof 180: vraagt zich af, of deze woningen op deze wijze nog wel te bewonen zijn.  

 


 

 

 

 • 2e doelstelling : 

“Aantonen dat er op de specificatie vreemde bewerkingen en handelingen voorkomen.” 

 • Groeshof 68: de gespecificeerde stand komt niet overeen met de door Menno de Hertog genoteerde stand. Gebeld hierover met mevr. De Goede 010 – 2455705. Bewoner werd aanvankelijk met een kluitje in het riet gestuurd.  
 • Groeshof 159: krijgt rekening van opname, terwijl de opname door hem zelf is gebeurd en per post opgezonden. Gebeld met Essent Jolanda Hagen op 22/11/04 
 • Bunthof 21:   standen van Hal en Slaapkamer zijn verwisseld. Gebeld met J. van Pol van Essent. Het zou volgend jaar wel goed komen!  
 • Bunthof 133: van de meter in een slaapkamer is 416 gespecificeerd, terwijl bij opname de meter kapot was. Radiatoren in de slaapkamers zijn niet gebruikt toch noteren zij iets.  Gebeld met dhr Hielen tel. 06 44522810. Deze is gekomen en heeft genoteerd dat de meter 0 aangaf en dus wel werkte. Op 20 december gaf deze meter echter nog steeds A1, A2 of A3 aan. Verder niets! Telefonisch zegt dhr. Hielen dat het zo in orde is! 
 • Bunthof 141: in een slaapkamer wordt een stand gemeten van 3129. Normaal in gebruik als kantoor, maar tot juni 2004 buiten gebruik omdat de bewoner het bed moest houden  met ontstoken benen als gevolg van suikerziekte. Daartoe was een bed geplaatst in de woonkamer. Hoe is dat mogelijk? Daarnaast is de stand verkeerd afgelezen. Volgens de opnemer 3129, maar de stand geeft aan 3724! Dhr Verbruggen van Viterra is hierover gebeld maar geeft niet thuis. Ook WWB bij monde van mevr. L van der Bruggen stelt zich afwijzend op. 
 • Bunthof 165: op 27 oktober is de meter herplaatst na vernieuwen van het verwarmingselement met de stand 39. Op de specificatie staat 86. ???? 
 • Bunthof 170: op de meter van een slaapkamer staat 704. De specificatie 109. Schriftelijk bezwaar ingediend waarop met ongeloof gereageerd is. 
 • Bunthof 174: in de woonkamer staan twee radiatoren. De grootste met een factor 3,2000, de kleinste met 0,6250. De standen 2256 en 19 zoals deze op de meters staan zijn door de meteropnemers foutief opgeschreven. Nu is de grote factor “losgelaten” op de meterstand van de kleine radiator en omgekeerd. Als dit nu niet gecorrigeerd wordt, volgt volgend jaar een grote inhaalslag. Er van uitgaande dat men volgend jaar wel goed meet en noteert en verwerkt. 

 


 • Conclusie:

 

“Vraagtekens zetten bij de verdeling van de warmtekosten over alle aparte woningen in Bunthof en Groeshof.”

 

-    Er zijn heel veel verschillen in de kostenberekening in zijn algemeenheid.

-    Er zijn enorme verschillen opgetreden als gevolg van het hanteren van omrekenfactor en reductie.

-    Er zijn fouten gemaakt bij de opnames. Zaken die men niet van een Internationaal bedrijf verwacht.

 

In de reeds eerder genoemde folder “Energiebesparen door METEN” staat op de tweede bladzijde: “de meter registreert alleen als er sprake is van warmte-afgifte door de radiator.”  * Vanaf de 1e woonlaag lopen, telkens door 4 vertrekken,  2 pijpen, met een  doorsnede van ongeveer 60 mm, naar boven. Naar boven gaande worden deze dunner tot nog 22 mm uitwendig op de 12e woonlaag. Zij stuwen zeer warm water naar boven en voeren iets minder warm water weer af naar beneden. De door deze pijpen afgegeven warmte wordt dus niet op de warmtemeter geregistreerd. Maar verwarmt wel het vertrek! Zou het niet dáárom zo zijn, dat er diverse meters op 0 staan? Er zijn voorbeelden van woningen met 4 of 5 meters op 0!

Één bewoner veronderstelde dat hij meer aan electriciteit verbruikte in de keuken doordat de koelkast veelvuldig draaide als gevolg van de  hete verwarmingspijpen in de keuken! Een ander, ex-kaashandelaar, bracht te berde dat hij een, in de berging op de tussenverdieping opgeslagen voorraad kaas, moest verwijderen omdat deze te zacht werd door de hoge temperatuur.

Die berging ligt onder de 1e woonlaag die 38 % reductie krijgt! 

De reeds eerder genoemde folder “Energiebesparen door METEN” heeft het op bladzijde 7 over “een nauwkeurige kostenverdeling is zowel in uw als in ons belang.”

Het foldertje is verstrekt door Viterra / Essent Retail, dus zal “ons” wel Viterra/ Essent Retail zijn. Daar hebben we geen twijfels over. Viterra/ Essent Retail krijgt van alle bewoners Bunthof samen € 79.753,94.  Punt uit!  Van alle bewoners Groeshof samen € 89.468,00. Punt uit! Dat staat immers op de voorzijde van de “Specificatie warmtekosten stookseizoen 30-09-2003 – 30-09-2004.” Dit ondanks de verdeling over de bewoners. 

Over verdeling gesproken. Iedere individuele bewoner heeft een stookgedrag. Daar valt niet aan te tornen. Denkt Viterra/ Essent Retail nu echt, dat het te verdedigen valt, dat er berekeningen zijn gemaakt die het volgende opleveren : Er is een bewoner die 143% meer gas heeft gebruikt en een ander die 57% minder gas heeft gebruikt die nodig was om het huis te verwarmen.

En dan kennen we helaas niet eens alle getallen. (Zie bijlage 10a hierna) 

Over “een nauwkeurige kostenverdeling is zowel in uw als in ons belang” hebben we zeer, zeer grote twijfels!  Want “uw”, dat zijn wij: bewoners van Groeshof en Bunthof. 

Op de bezwaren, die later allen schriftelijk zijn bevestigd, is uiteenlopend gereageerd.

Aanvankelijk met een berekening welke aangaf het verschil tussen de laatste twee seizoenen van het gasverbruik voor verwarming op persoonlijke basis. Aangezien er vele bezwaarbrieven zijn verzonden vond men bij Essent het zeker  te gortig  om voor ieder die gegevens uit te werken. Op bezwaren van voornoemde bewoners werd o.a. gereageerd met een “wachten op antwoord” voor een periode van 6 weken. Er is weliswaar aanvankelijk een redelijk antwoord gekomen op de meer persoonlijke brieven, de vraag hoe of de post “Diverse kosten” in elkaar steekt is echter  onbeantwoord gebleven. Ook is geen verklaring voor de “omrekenfactor” gegeven.

Anderzijds is, waarschijnlijk onbedoeld, wel aangegeven dat het principe “gelijke monniken gelijke kappen” zoals in onderstaande overgenomen alinea gehanteerd, gedachtegoed van Essent is. 

Toelichting tarieven

 

Prijs per GJ

"Bij de vaststelling van de warmteprijzen is uitgegaan van het 'niet meer dan anders'-beginsel. Hiertoe worden de gemiddelde energiekosten van een representatieve groep warmteklanten vergeleken met de energiekosten van een identieke groep huishoudens met individuele gasgestookte centrale verwarming. De warmteprijs wordt zodanig vastgesteld dat de energiekosten van beide groepen gemiddeld aan elkaar gelijk zijn. Wijzigingen van de warmteprijs per GT vinden in principe plaats per 1 januari en per 1 juli. "

Helaas heeft Viterra die gedachten niet overgenomen. 

Wij bewoners kunnen van een rechtvaardiger verdeling van de kosten van de verwarming niet spreken. Er is o.i. geen rekening gehouden met het feit dat het gebouw 32 jaar geleden tot stand is gekomen en dat bij de aanleg van de verwarmingen in de flats destijds al rekening is gehouden met de extra warmte die de stijgleidingen in de lager gelegen woningen afgeven door in die flats kleinere radiatoren aan te leggen. Ook heeft men destijds rekening gehouden met het temperatuurverlies van het CV-water door op de hoger gelegen woonlagen grotere radiatoren te plaatsen. Voor de flats op de eerste woonlaag heeft men bij montage van de radiatoren rekening gehouden met de “vloerverwarming”, de onder de vloer lopende CV-leidingen.

Het zegt genoeg dat er bewoners op lager gelegen verdiepingen minder warmte gebruiken en een enkeling met 0 gebruik zelfs de balkondeur openzet omdat het te warm is naar zijn/haar mening!

O ja! Er zijn natuurlijk ook minimaal gebruikers op verschillende verdiepingen. Mensen met een schamel inkomen die met een jas aan en deken om, de avond doorbrengen. Mensen die op hun verwarming moeten bezuinigen en voor wie het een zware last is voor verwarming te moeten betalen welke zij niet kunnen gebruiken!

Door  nu een verdeelsleutel te hanteren middels omrekenfactoren worden de verhoudingen uit hun verband gerukt. Het gevolg is dat er enorme verschillen zijn ontstaan zoals blijkt uit de omrekening naar gasverbruik  hiervoor aangegeven. 

Nu is het aan Essent Retail en/of Viterra en/of Wonen West Brabant om de twijfels bij ons weg te nemen.

Daarna verwachten wij een rechtzetting van alle onrechtvaardigheden die voortgekomen zijn uit de gebruikte berekeningen!!!

 

 

 

 

 

Bergen op Zoom, 2 januari 2005

 

Bijlage 4a

De flat heeft horizontaal 14 woningen. 8 links van het trapportaal en 6 rechts. In de onderstaande tabel staan de 8 linkse direct hieronder en de 6 rechtse woningen daaronder. Let op het directe verschil tussen de 13e en 12e verdieping. Wat vooral opvalt is het verschil in de omrekenfactor in dezelfde woning in beide beide flats, Daarin staan echter dezelfde verwarmings elementen van dezelfde capaciteit

Bijlage: Onderzoek naar het 'hoe en waarom' van de                               
SPECIFICATIE VITERRA seizoen 30-09-2003 - 30-09-2004                    
        OMREKENFACTOREN WOONKAMERRADIATOR                          
                                   
        Huisnummer                      
        Omrekenfactor Bunthof                    
        Omrekenfactor Groeshof                    

 

  Bijverwarming                          Bijverwarming
182     181 3,0750 180 3,0750 179 3,0750 178   177   176   175 0,6250 2,3000
            2,7250   2,8000           2,7250   0,0 2,8000
                                   
168     167   166 1,8000 165 1,8500 164 1,8000 163   162   161   2,6500
            1,6000                      
                                   
154     153 1,8000 152   151   150   149   148   147    
            1,6000   1,6000   1,6000   1,6000         2,3500
                                   
140     139 1,8000 138   137 1,8000 136   135 1,8000 134   133   2,6500
    2,5750               1,6000              
                                   
126   2,6500 125   124 1,7500 123   122   121 1,7500 120   119    
                                   
                                   
112     111 1,7500 110 1,7500 109   108   107 1,7500 106 1,7500 105    
    2,3500   1,5250   1,5250   1,5250       1,5250          
                                   
98     97 1,7500 96 1,7500 95   94 1,7500 93 1,7500 92   91    
    2,3500   1,5250                         2,2000
                                   
84   2,6500 83 1,7500 82   81 1,7000 80 1,7500 79 1,3000 78   77   2,5000
                    1,5250              
                                   
70   2,5000 69   68   67   66   65   64   63    
            1,5000   1,5000   1,5000              
                                   
56     55   54   53 1,7000 52   51 1,3000 50   49    
                        1,5000          
                                   
42     41   40   39   38   37   36   35   2,2000
                                   
                                   
28   2,5000 27   26   25   24   23   22   21   2,2000
        1,5000       1,5000       1,5000          
                                   
14     13   12   11 1,6000 10 1,8500 9   8   7    
                                   
                                  Bergingen
                                  Bergingen

  

       Bijverwarming                    Bijverwarming
T 174 3,2000 0,6250 173 3,0750 172 3,0750 171 3,0750 170 3,0750 169 1,8500 0,4000
13   2,8000 0,5750   2,7250   2,7250              
                             
r 160 2,9500   159   158   157   156 1,8000 155 2,9500  
12   2,5750     1,6000   1,6000   1,6000   1,6000      
                             
a 146 2,9500   145   144 1,8000 143   142   141 1,8500  
11         1,6000           1,6000      
                             
p 132 2,9500   131 1,8000 130   129   128   127 2,9500  
10   2,5750                        
                             
p 118 2,6500   117   116   115 1,7500 114 1,7500 113 2,7500  
9                            
                             
e 104     103   102   101 1,7500 100   99    
8                     1,5250      
                             
n 90 2,6500   89 1,9500 88 1,7500 87 1,7500 86   85    
7         1,5250               2,3500  
                             
p 76     75 1,7500 74 1,8000 73 1,7500 72 1,7500 71    
6                            
                             
o 62 2,5000   61 1,7000 60   59 1,7000 58   57    
5             1,5000   1,5000          
                             
r 48     47   46 1,7000 45 0,0000 44 1,7000 43 2,5000  
4                 1,5000       2,2000  
                             
t 34 2,5000   33   32   31   30   29 2,5000  
3   0,0000         1,5000              
                             
a 20     19   18   17   16   15 2,5000  
2                            
                             
a 6 2,9500   5   4 2,1000 3   2   1    
1                     1,8500      
                             
l                           4a

 LAAT A.U.B. EEN REACTIE ACHTER!